سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور 
محقق 
 
 
کتابشناس 
همکاری 
موسسه اشراق حکمت اسلامی 
مدیر گروه فلسفه و عرفان اسلامی  
 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
مرکز اعزام مبلغ ناجا 
مبلغ  
 
 
تدریس  
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه قم 
مدیر کانون های علمی  
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمة 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
نهایة الحکمة 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اشارات و تنبیهات 
تدریس 
حوزه علمیه معصومیه 
مدرس 
 
 
آموزش عقاید 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
 
 
مغنی الادیب 
تدریس 
کانون ادبیات عرب 
مدرس 
 
 
صمدیه 
همکاری 
حوزه علمیه معصومیه 
استاد  
 
 
تدریس