چند شاخصه برای تشخیص رئیس جمهور اصلح از دیدگاه حسینی کمال
69 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2013 9:13:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

باسمه تعالی

چند شاخصه برای تشخیص رئیس جمهور اصلح

1- داشتن سابقه کاری

یکی از شاخصه ها داشتن سابقه کاری است ولی این سابقه باید در ابعادی باشد که در خور ریاست جمهوری باشد به عنوان مثال فرماندار و سخنگو بودن و یا حتی برخی از وزارت ها نیز نمی تواند برای ما برآیندی داشته باشد که شخص را در خور ریاست جمهوری قلم داد کنیم. و از این ره گذر آزمون و خطاهای خود را کرده باشد چون با گذشت سی سال از انقلاب و شرایط کشور مجالی برای تکرار آزمون و خطاهای پیشین نداریم.

2- برون دادن مثبت  سابقه

اگر شاخص یکم احراز شد شخص باید در طول مدت پست های مهم خود سابقه ای گوهر بار از خود بر جای گذاشته باشد.

3-در نظرگاه مردم بودن در مدت خدمت

سابقه گوهربار کاری او در منظر مردم رقم خورده باشد و مردم او را در فرآیند خدمت هایش بشناسند نه اینکه در آستانه انتخاب ریاست جمهوری لیست بلند بالایی از سابقه خود بیاورد ولی پنهان از نظرگاه مردم.

4- رئیس جمهور شیوه محور و رئیس جمهور هدف محور

یکی از شاخصه های مهم آن است که رصد کنیم که این آقا بیشتر از شیوه ها سخن می گوید یا هدف های انقلاب می دانیم که سخن گفتن از مقصدهای عالی کاری نه چندان سخت است اما شاخص آن است که این شخص با چه شیوه ای می خواهد ما را به آن هدف برساندو آیا شیوه پیشنهادی وی چنین کارایی دارد یا نه؟

ادامه دارد......