یک لحظه غفلت آموزگار و پانزده سال گرفتاری شاگرد چپ دست
105 بازدید
تاریخ ارائه : 12/2/2013 3:01:00 PM
موضوع: تبلیغ

در جلسه توجیهی اعزام مبلغین محرم امسال استاد علیدوست مدظله واقعه ای درس آموز نقل کردند و آن اینکه

وقتی مطالب را می‌گوییم باید جزئیات را توضیح دهیم؛

یکی از آقایان به من زنگ زد و گفت: شخصی به من زنگ زده و گفته من پانزده سال اشتباه غسل می‌کردم .

می‌دانیم که طهارت شرط واقعی است و اگر بیست‌سال اشتباه غسل می‌کرده است باید دوباره اعاده کند.

من گفتم :که اشتباه این شخص چه بوده است؟

گفت: اول طرف چپ را می‌شسته و بعد طرف راست را؛

گفتم: خوب برخی فقهاء ترتیب را اول در سر و گردن و بعد با بدن حساب کرده‌اند نه ترتیب در اطراف بدن (اول طرف راست و بعد طرف چپ)؛

مشکل او حل شد بعد پیگیری کردم که چرا اشتباه کرده است؟ 

مشخص شد وقتی معلم او در زمان دانش‌آموزی به آنها غسل را آموزش می‌داده است

گفته: اول سر و گردن را بشویید و بعد همان طرفی که با آن می‌نویسید.

اتفاقا این دانش‌آموز با دست چپ می‌نوشته است؛ آن معلم می‌خواسته کد دهد ولی فکر نکرده است که شاید کسی با دست چپ بنویسد.