نشست مدیریتی ادبیات عرب در حوزه علمیه ، هست ها و بایدها
354 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2014 9:48:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

بإسمه تعالی
اولین نشست مدیریتی ادبیات عرب در حوزه علمیه ، هست ها و بایدها در کانون ادبیات عرب حوزه علمیه معصومیه قم  توسط استاد سید مرتضی حسینی کمال آبادی برگزار شد.

در این نشست که با استقبال خوب أعضای کانون توأم بود، سر فصل های ذیل به همراه ارئه پاورپینت مطرح گشت:

1- هست ها ....آسیب شناسی وضع موجود ادبیات عرب در حوزه های علمیه در هشت مورد

2- بایسته یکم : تنقیح اهداف

3- بایسته دوم: ترتیب اهداف

4- بایسته چهارم : تمرکز بر علل رکود

5- بایسته پنجم: قواعد عام مدیریت در پیوند با ادبیات عرب(الف) فلسفه تکرار ب) بهره وری حداکثری از دستگاه های تثبیت در نظام حوزه )

6- بایسته ششم: قاعده ای خاص در مدیریت ادبیات عرب (تعلیم و تعلم مثال محور)