گاه نامه فهیم نصّ منتشر شد
358 بازدید
تاریخ ارائه : 6/21/2014 10:58:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

اولین شماره گاه نامه فهیم نصّ  از سوی کانون ادبیات عرب  مدرسه علمیه معصومیه منتشر شد
این شماره شامل مطالب ذیل می باشد:

1- شناسه کانون
2- اولین نشست مدیریت ادبیات عرب هست ها و بایدها/حسینی کمال آبادی 
3- نشست نقد کتاب «معناشناسی بلاغی قرآن»/عشایری منفرد
4-مصاحبه با استاد عشایری منفرد/آقایان صداقت و بغدادی
5-بازخوانی رساله ای در اختلاف قرائت /هادی ولی پور
6-طلبه و مدیریت نعطیلات تابستانی / حسینی کمال آبادی
7-کتابشناسی نصاب الصبیان
8-گزاشی از فعالیت های کانون
9-برنامه های تابستانی کانون
برای تهیه گاه نامه به دفتر معاونت پژوهشی معصومیه مراجعه بفرمایید.