اولین میزگرد اساتید نحو3 مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد
119 بازدید
تاریخ ارائه : 4/21/2015 10:39:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اولین میزگرد اساتید نحو3 برگزار شد

اولین میزگرد اساتید نحو3 با حضور اساتید محترم حجج اسلام میرزایی پور، آسه، حسینی، رضایی رحمان، مدرسی در رواق اندیشه علامه امینی ره برگزار شد.

 این میزگرد با دبیری استاد حسینی کمال آّبادی و با محورهای ذیل برگزار شد:

 1. دانش نحو در حوزه علمیه هست ها و بایدها
 2. ارزیابی کتاب درسی النهجة المرضیة
 3. انواع روش های تدریس نحو3
 4. فعالیت های فوق برنامه

محور های سخن اساتید:

استاد آسه

 1.  تبیین ضرورت تحول دیدگاه مدیریتی حوزه علمیه در قبال ادبیات عرب
 2. ضرورت جلسه با اساتید ادبیات عرب در سطح حوزه استان و کشور
 3. ضرورت تاسیس مجله ادبی در حوزه
 4. ضرورت برگزاری درس خارج ادبیات عرب
 5. ضرورت تنقیح شرح سیوطی بر مبنای رفع إجمال
 6. ضروت تنظیم کتاب درسی با اهداف هر سطح
 7. تامین خلاهای دانش نحو به ویژه اصول نحو
 8. ضرورت پرداخت پژوهش های ادبی و میان رشته ای ادبیات با سایر علوم دینی
 9. هدف محور بوردن نظام آموزش ادبی

10.   ارزیابی براساس فیلم برداری  درس استاد

استاد حسینی کمال آبادی:

 1. ضرورت میزگرد اساتید بر پایه ماده های درسی
 2. ضرورت پرداخت به خلاء های ادبی در پایه دوم مانند لغت،اصول نحو، فلسفه نحو، تاریخ ادبیات، ادیب شناسی، تطبیق های واقعی
 3. خاصیت النهجة المرضیه نه در پایه یکم یافت می شود و نه سوم
 4. ضرورت تولید درخلاء های ادبی و گسترش آن در سطح کشور
 5. طرح حذف هدایه و پرداخت به نحو مقدماتی و صمدیه صرف بقیه زمان برای متن خوانی، تجزیه و ترکیب و تکرار و تثبیت.
 6. ضرورت پالایش کتاب سیوطی

استاد رضایی رحمان:

 1. ضرورت توجه به ادبیات عرب در سطح کلان
 2. ضرورت ارتقای علمی اساتید
 3. بهره بری اساتید از عنصر تشویق در ساحت های گوناگون
 4. تولید محور بودن نسبت به خلاء های متون درسی
 5. آشنایی دادن طلاب به متون منبع و کارا
 6. استفاده از طرح نموداری برای تفهیم آُسان پیچیدگی های النهجة المرضیة

استاد مدرسی :

 1. ضرورت دقت در انتخاب اساتید پایه یکم به معیار تدریس صمدیه تا مغنی
 2. ضرورت زمینه سازی در پژوهش های گروهی ادبی با کمک اساتید

مجمع اساتید معاونت آموزش مدرسه به زودی گزارشی مبسوط از این  نشست برگزار خواهد کرد.