ناموس خدا
97 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ناموس خدا به بررسی مبادی اعتقادی شریعت به زبان ساده پرداخته است ،این اثر در صدد بیان ریشه های اعتقاد به احکام شرعی استوناموس خدا در سه بخش 1-شریعت شناسی 2- اجتهاد شناسی 3- قوانین سوال بر انگیز شریعت سامان یافته است.